Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie, ul. Tadeusza Kościuszki 15; kod pocztowy 08-112 Wiśniew; Oddział: Zakład Produkcyjny Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie,  Kolonia Gręzówka 34b; 21-400 Łuków; e-mail: agro-top@agro-top.com.pl, tel./fax: 025 798 15 94 wew. 114.

Przedstawiciel administratora danych

Nie został powołany.

Kontakt w sprawach  ochrony danych

Inspektor danych osobowych nie został powołany. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Panią Anną Chodzińską, adres do korespondencji: Zakład Produkcyjny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie,  Kolonia Gręzówka 34b; 21-400 Łuków; e-mail: rodo@agro-top.com.pl tel. : 025 798 15 94 wew. 106.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży towarów/usług bądź innych umów współpracy handlowej pomiędzy Państwa firmą, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. wypełniania przez administratora danych osobowych ciążących na nim prawnych obowiązków w związku z prowadzeniem działalności, w tym m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926 z późn. zm./, przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących obowiązków archiwizowania dokumentacji księgowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych;
 3. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu administratora – podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadnionym interesem administratora może być w szczególności sprawna realizacja procesów biznesowych i administracyjnych związanych z działalnością Administratora, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zakładu Administratora, w tym bezpieczeństwa informacji i ochrony mienia, na przykład poprzez kontrolę dostępu oraz monitoring, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda podmiotu, którego dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie  jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich produktach lub usługach, przedstawianie ofert, zwiększenie sprzedaży swoich towarów i usług.
Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  do realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności:

 1. w zakresie realizacji zawartych z Państwem umów – do czasu zakończenia jej realizacji, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy do upływu terminu przedawnienia;
 2. w przypadku danych osobowych, co do których obowiązujące przepisy prawa wymagają ich posiadania, archiwizacji i przetwarzania przez określony czas  – do  momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych;
 3. w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
Prawo osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie w jakim podstawą do przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora – przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 Ponadto w przypadku danych udostępnionych za zgodą – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2 ; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub/i ustawy o ochronie danych osobowych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy jest umowne i dobrowolne, jednakże bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy. Powyższe wynika z obowiązków nałożonych na poszczególne strony transakcji handlowych związanych z dokumentowaniem transakcji handlowych, ich fakturowaniem itp.

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w zakresie w jakim są one niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania. Do takich odbiorców należą, w szczególności:

 1. urzędy skarbowe i inne organy państwowe;
 2. pracownicy i współpracownicy administratora danych osobowych – w zakresie koniecznym do wypełniania przez nich obowiązków służbowych;
 3. inne podmioty współpracujące z administratorem danych, w tym świadczące usługi doradcze, prawne, księgowe, consultingowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, firmy transportowe lub spedycyjne – w celu realizacji zawartej umowy;
 4. organy ścigania, komornicy sądowi, organy sądowe i inne organy państwowe – w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i na ich żądanie znajdujące podstawę w przepisach prawa.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz profilowanie, automatyczne podejmowanie decyzji:  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że administrator danych osobowych zostanie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach informatycznych. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.